Leren door doen

Als docent heb ik geleerd hoe je door middel van een adequate didactiek jongeren inhoud kunt bijbrengen. Ik heb negentien jaar lesgegeven, in de vakken Frans, Nederlands, Latijn en levensbeschouwing. In die jaren heb ik veel geleerd over didactiek, over jongeren, over inhoud, en vooral over de samenhang daartussen.

Als schoolleider heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat een school een goede koers heeft, dat de uitgezette koers steeds aan kritische evaluatie onderhevig moet zijn en dat goed onderwijs alleen mogelijk is als de voorwaarden en de faciliteiten voor docenten en leerlingen groei en bloei mogelijk maken.

Als onderwijsinspecteur heb ik gezien dat het afleggen van verantwoording onlosmakelijk verbonden is met het hebben van verantwoordelijkheid. Goede werkwijzen voor transparante verantwoording zijn cruciaal; bureaucratie is niet nodig. Kwaliteitszorg is het middel om dit goed te regelen.

Als bestuurder in het basisonderwijs heb ik ervaren dat samen de koers uitzetten voor de ontwikkeling van kinderen prachtig is om te doen. Ik heb ook ervaren dat er soms zeer ingrijpende beslissingen genomen moeten worden om blokkades voor deze ontwikkeling weg te nemen. Hoe vreemd het ook klinkt, ook dit is prachtig om te doen.

Als vertrouwensinspecteur heb ik kunnen meewerken aan het steeds verder garanderen van veiligheid op school. Sociale veiligheid is een bestaansbehoefte. Sociale veiligheid in de school is een voorwaarde voor leren en ontwikkeling. Vanuit deze overtuiging geef ik al jaren de Basiscursus Schoolcontact- en vertrouwenspersonen.

Als coach heb ik gezien dat coaching een cadeautje kan zijn: iemand die speciaal met jou meedenkt, met je oploopt, je vragen stelt. Dat vergroot je zelfvertrouwen en verduidelijkt je doel.

Als adviseur weet ik dat adviseren meer is dan raadgeven. Het kan inspiratie brengen en de externe blik kan nieuwe invalshoeken bieden en zo nieuw elan brengen.